Health Plan of San Joaquin | Focus Your Health | Winter 2023

LANGAS-11242021-R ແທກໄລພາສາລາວ(Laotian) ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼ ອໃນພາສາຂອງທ່າ ນໃຫ້ໂທຫາເບີ 888.936.7526, TTY/TDD 711. ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼ ອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິ ການ ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ 888.936.7526, TTY/TDD 711. ການບໍລິການເຫ ົ່ ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. Mien Tagline (Mien) LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 888.936.7526, TTY/TDD 711. Liouh lorx jauvlouc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 888.936.7526, TTY/TDD 711. Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc. ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ(Punjabi) ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾ ੂ ਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਧ ਿੱ ਚ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 888.936.7526, TTY/TDD 711. ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਧਜ ੇਧਕ ਬ੍ਰੇ ਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਿਸਤਾ ੇਜ਼, ੀ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ 888.936.7526, TTY/TDD 711. ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ| Русский слоган(Russian) ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 888.936.7256(линия TTY/TDD711). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 888.936.7256(линияTTY/TDD 711). Такие услуги предоставляются бесплатно. Mensaje en español (Spanish) ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 888.936.7526, TTY/TDD 711. También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al 888.936.7526, TTY/TDD 711. Estos servicios son gratuitos. Tagalog Tagline (Tagalog) ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 888.936.7526, TTY/TDD 711. Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 888.936.7526, TTY/TDD 711. Libre ang mga serbisyong ito. แท็กไลน์ภาษาไทย (Thai) โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 888.936.7526, TTY/TDD 711 นอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ ส าหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนา ดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 888.936.7526, TTY/TDD 711 ไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับบริการเหล่านี้ Примітка українською(Ukrainian) УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 888.936.7526, TTY/TDD 711. Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 888.936.7526, TTY/TDD 711. Ці послуги безкоштовні. Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 888.936.7526, TTY/TDD 711. Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổlớn (chữhoa). Vui lòng gọi số 888.936.7526, TTY/TDD 711. Các dịch vụ này đều miễn phí.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMDA=