Health Plan of San Joaquin | Focus Your Health | Winter 2023

Language Assistance LANGAS-11242021-R English Tagline ATTENTION: If you need help in your language call 888.936.7526, TTY/TDD 711. Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call 888.936.7526, TTY/TDD 711. These services are free of charge. الشعار بالعربية (Arabic) ى يُرج الانتباهى: إذىا احتج ىت إ ىل المساعدىة بلغتكى، فاتص ىل بىـ 888.936.7526, TTY/TDD 711 ى. تتوف ىر أيضىًا المساعدا ىت والخدما ىت للأشخا ىص ذو ىي الإعاقةى، مث ىل المستندا ىت المكتوب ىة بطريق ىة بري ىل والخ ىط ر ى. الكبي اتص ىل بىـ 888.936.7526, TTY/TDD 711 . هذىه الخدما ىت مجاىنيةى. Հայերեն պիտակ(Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 888.936.7526, TTY/TDD 711։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 888.936.7526, TTY/TDD 711։ Այդ ծառայություններն անվճար են։ ឃ្លា សម្គា ល់ជាភាសាខ្មែ រ (Cambodian) ចំណំ៖ ប ើ អ្ន ក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា រ ស់អ្ន ក សូម ទូរស័ព្ទ បៅបេខ888.936.7526, TTY/TDD 711។ ជំនួយ និង បសវាកមម សត្ា ់ជនព្ិការ ដូចជាឯកសារសរបសរជាអ្កសរផុសសត្ា ់ជនព្ិការ ភ្នន ក ឬឯកសារសរបសរជាអ្កសរព្ុមព ធំ ក៏អាចរកបានផងភ្ដរ។ ទូរស័ព្ទ មកបេខ 888.936.7526, TTY/TDD 711។ បសវាកមម ទំងបនេះមិនគិរថ្លៃ ប ើ យ។ 简体中文标语(Chinese) 请注意:如果您需要以您的母语提供帮助,请致 电888.936.7526, TTY/TDD 711。另外还提供针 对残疾人士的帮助和服务,例如盲文和需要较大 字体阅读,也是方便取用的。请致电 888.936.7526, TTY/TDD 711。这些服务都是免费 的。 (Farsi) مطلب به زبان فارسی توجه: اگر می خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با 888.936.7526, TTY/TDD 711 تماس بگیرید. ک مک ها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخه های خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با 888.936.7526, TTY/TDD 711 تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه می شوند. i) (Hind टैगलाइन ह िं दी ध्यान दे: अगर आपको अपनी भाषा मे सहायता की आवश्यकता है तो 888.936.7526, TTY/TDD 711 पर कॉल करे। अशक्तता वाले लोगोों के ललए सहायता और सेवाएों , जैसे ब्रेल और बडे लरों ट मे भी दस्तावेज़ उपलब्ध है। 888.936.7526, TTY/TDD 711 पर कॉल करे। ये सेवाएों लन: शुल्क है। Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong) CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 888.936.7526, TTY/TDD 711. Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 888.936.7526, TTY/TDD 711. Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb. 日本語表記(Japanese) 注意日本語での対応が必要な場合は 888.936.7526, TTY/TDD 711へお電話ください。 点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお 持ちの方のためのサービスも用意しています。 888.936.7526, TTY/TDD 711へお電話ください。 これらのサービスは無料で提供しています。 한국어태그라인(Korean) 유의사항: 귀하의언어로도움을받고싶으시면 888.936.7526, TTY/TDD 711번으로 문의하십시오. 점자나 큰활자로된문서와 같이 장애가있는분들을위한도움과서비스도이용 가능합니다. 888.936.7526, TTY/TDD 711번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는무료로 제공됩니다.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMDA=