Health Plan of San Joaquin | Focus Your Health | Spring 2022

LANGAS-06092021-R LANGUAGE ASSISTANCE English Tagline ATTENTION: If you need help in your language call 888. 936.PLAN (7526) (TTY: 711). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call 888. 936.PLAN (7526) (TTY: 711). These services are free of charge. الشعار بالعربية (Arabic) ى يُرج الانتباه :ى إذا احتجت إ ىل المساعدة بلغتك، فاتصل بـ 888.936.PLAN (7526) (TTY:711) ى. تتوفر أيضًا المساعدات والخدمات للأشخا ىص ذوي الإعاقة، مثل المستندا ىت المكتوبة بطريقة بريل والخط ر ى. الكبي اتصل بـ 888.936.PLAN (7526) (TTY:711) . هذه الخدمات مجانيةى. Հայերեն պիտակ (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 888.936.PLAN (7526) (TTY:711)։ Այդ ծառայություններն անվճար են։ ឃ្លា សម្គា ល់ជាភាសាខ្មែ រ (Cambodian) ចំណំ៖ ប ើ អ្ន ក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា រ ស់អ្ន ក សូម ទូរស័ព្ទ បៅបេខ 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711)។ ជំនួយ និង បសវាកមម សត្ា ់ជនព្ិការ ដូចជាឯកសារសរបសរជាអ្កសរផុស សត្ា ់ជនព្ិការភ្នន ក ឬឯកសារសរបសរជាអ្កសរព្ុមព ធំ ក៏អាចរកបានផងភ្ដរ។ ទូរស័ព្ទ មកបេខ 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711)។ បសវាកមម ទំងបនេះមិនគិរថ្លៃ ប ើ យ។ 简体中文标语 (Chinese) 请注意:如果您需要以您的母语提供帮助,请致电 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711)。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务,例如文盲和需要较大字体阅读,也 是方便取用的。请致电 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711)。这些服务都是免费的。 (Farsi) فارسی زبان به مطلب توجه: اگر می خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با 888.936.PLAN (7526) (TTY:711) تماس بگیرید. کمک ها و خدمات مخصوص افراد دارای معلول یت، مانند نسخه های خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز م وجود است. با 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711) تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه می شوند.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODQ1MTY=