Health Plan of San Joaquin | Focus Your Health | Spring 2022

LANGAS-06092021-R Русский слоган (Russian) ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 888.936.PLAN (7526) (линия TTY: 711). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 888.936.PLAN (7526) (линия TTY: 711). Такие услуги предоставляются бесплатно. Mensaje en español (Spanish) ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711). Estos servicios son gratuitos. Tagalog Tagline (Tagalog) ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711). Libre ang mga serbisyong ito. แท็กไลน์ภาษาไทย (Thai) โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711) นอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ ส าหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711) ไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับบริการเหล่านี้ Примітка українською (Ukrainian) УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711). Ці послуги безкоштовні. Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 888.936.PLAN (7526) (TTY: 711). Các dịch vụ này đều miễn phí.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODQ1MTY=